Maika & Cuộc sống ở Mỹ – Hypertension – Bệnh cao huyết áp

Maika & Cuộc sống ở Mỹ – Hypertension – Bệnh cao huyết áp


CARDIOLOGY
HYPERTENSION -OLOGY=THE STUDY OF – (MON HOC)
THEOLOGY (THAN HOC) PSYCHOLOGY (TAM LY HOC)
PSYCHIATRY (THAN KINH HOC) BIOLOGY (SINH HOC)
-OLOGY=MON HOC CARDIO=HEART (OR VASCULAR) – (TIM HOAC MACH)
HYPERTENSION HYPER=CAO DO QUA
HYPERACTIVE (HIEU DONG) HYPER-ATHLETIC (CHOI THE THAO CUONG
DO CAO)
-TENSION (PRESSURE)=CAN THANG, AP LUC HYPERTENSION (CAO HUYET AP)
>140/90 STAGES OF HYPERTENSION (GIAI DOAN)
PRE-HYPERTENSION STAGE 1
STAGE 2>140/90=HYPERTENSION
HAI LAN DO=MOT
LAN DOC
TWO MEASURES=ONE READING CHEN LECH
MERCUY SPHYGMOMANOMETER OUT-PATIENT (NGOAI VAN PHONG)
IN-PATIENT (TRONG BENH VIEN) MONITOR HYPERTENSIVE URGENCY (KHAN CAP)
HYPERTENSIVE EMERGENCY (NGUY CAP) HYPERTENSIVE URGENCY, SYSTOLIC BLOOD PRESSURE
>170, DIASTOLIC>100 HYPERTENSIVE EMERGENCY
SYSTOLIC>210, DIASTOLIC>150 (NGUY CAP) ENALAPRIL (ACE INHIBITOR)
CLONIDINE NITROPROSSIDE (ARTERIAL AND VEINAL DILATOR)
ARTERY=DONG MACH VEIN=TINH MACH
NITROPROSSIDE –
HYPERTENSIVE EMERGENCY – NGUY CAP HYPERTENSIVE URGENCY –
ENALAPRIL + CLONIDINE
INFORMAL (KHONG LICH LAM) LOOK UP (TIM THEM)
FOLLOW UP (THEO GIOI) DISCUSS (BAN LUAN)
IMPROVE (CAI THIEN) HAVE A GOOD NIGHT

6 Replies to “Maika & Cuộc sống ở Mỹ – Hypertension – Bệnh cao huyết áp”

 1. bạn có giong nói thật ngọt ngào và gương mặt thật phùc hậu,mình cám ơn bạn nhiều lắm!

 2. Nhằm giúp hoàn thiện video này, có lẽ bạn cần điều chỉnh lại một vài điểm như sau:
  1. Mercury (2:40): là Thủy ngân, có thể giãn nở tùy theo nhiệt độ
  2. In-patient (2:57): bệnh nhân nội trú (chứ không phải là trong bệnh viện)
  3. Out-patient (3:00): bệnh nhân ngoại trú, nghĩa là điều trị tại nhà (chứ không phải là trong phòng bác sỹ)
  4. Systolic (4:15): huyết áp tâm thu (trong chuyên môn, không ai gọi là số trên)
  5. Diastolic (4:18): huyết áp tâm trương
  Ngoài ra, trong điều trị bệnh CHA, thuốc đầu tay thường phải là một thuốc nhóm lợi tiểu (Diuretics)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *