లక్ష్మీ నరసింహ కరావలంబ స్తోత్ర ఫలితాలు | Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram | Health | Headache

లక్ష్మీ నరసింహ కరావలంబ స్తోత్ర ఫలితాలు | Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram | Health | Headache


POOJA TV PRESENTS

16 Replies to “లక్ష్మీ నరసింహ కరావలంబ స్తోత్ర ఫలితాలు | Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram | Health | Headache”

  1. Guruvu garu nenu roju kaka poyina puja ki kurchunnapudu tappakunda chaduvuthunnanu ,guruvu garu pisachadi gali vanti vatiki mariyu chedda kalalu rakunda yedyna cheppagalara

  2. Naku ma abbai ki gali alanti kalalu vasthunnai dayachesi yedyna cheppara kalalu valana manasu padypothondi dayachesi ma ebbandi badha pogottagani ki cheppara

  3. గురువుగారు గృవులన్ద్రకి నా నమస్కారం మీరు చెపుతున్న స్ట్రోస్త్రాలు చాలా బాగున్నాయి అయితే ఇవి చదివితే మంచిది అవిచది తే మంచిది అని గురువు లందరూ చెపుతున్నారు దయచేసి మీరు అయిన నక్షత్రం పరంగా మీరు ఆయన స్టోస్త్రాలు పేతండి నమస్కారం.

  4. Amma health kosam daily nenu chadvthunanu n aa time lo bellam naivedyam petti amma ki isthuna.. amma hlth baguntunda swamy. amma ki leg fracture ayindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *